ජාතික චිත්‍රපට සංවර්ධන අරමුදල

අංක 799/1 - 1993.12.27 - චිත්‍රපට සංවර්ධන අරමුදල් නියෝග (සිංහල) - --Sinhala Download --

Copyrights @ National Film Corporation Of Sri Lanka - 2018

National Film Corporation of Sri Lanka,
303, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

Fax : +94 -112584623, +94 -112588773,
+94 -112585526

E-mail : filmcorp@sltnet.lk