About Us

දැක්ම

ශ්‍රි ලාංකේය සිනමාවේ දේශීය අනන්‍යතාව ජාත්‍යන්තරයේ සනිටුහන් කළ හැකි ගුණාත්මක සිනමා සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමේ පුරෝගාමියා බවට පත් වීම.

நோக்கு

இலங்கை சினிமாவின் தேசிய தனித்துவத்தினை சர்வதேசத்திலும் அடையாளப்படுத்தக் கூடிய தரமான சினிமா கலாசாரமொன்றை ஏற்படுத்துகின்ற முதன்மையாளனாக மாறுதல்

Our Vision

We are committed to mobilize local creative talent to develop Sri Lanka's cinema industry to be in par with world standards.


මෙහෙවර

නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් තෘප්තිමත් , වගකීම් හඳුනා ගත් , සුහදශීලි සේවාවක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙමින්, නිර්මාණකරණයට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය , අනුබලය හා සුභසාධනය ලබා දෙමින් ගුණාත්මක සිනමා සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම.

பணி

புதிய தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளை பின்பற்றி திருப்த்திகரமானஇ பொறுப்புக்களை கண்டறிந்து கொண்டஇ சுமுகமான சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கிஇ படைப்புக்களுக்குத் தேவையான கல்விஇ தூண்டுதல் மற்றும் நலன்புரிகளை வழங்கி தரமான சினிமா கலாசாரமொன்றை உருவாக்குதல்.

Our Mission

To take all measures to protect, safeguard, develop & promote the Sri Lankan cinema as well as the national film industry as an integral part of social, economic and cultural life of our country.

Madam Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike who founded The State Film Corporation of Sri Lanka for the development of the Sri Lanka film industry by a special act of parliament on 21 January 1972 during her term of office as Prime Minister of the Republic of Sri Lanka from 1970 to 1977

ACT

PARLIAMENT OF CEYLON 2 ND SESSION 1971 - 72

STATE FILM CORPORATION ACT, NO 47 OF 1971 AMENDED BY ACT NO 45 OF 1980

Download

Honourable Maithripala Sirisena

President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Honourable Ranil Wickramasinghe

Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Hon. Ranjith Madduma Bandara

Minister of Public Administration and Management

Mr. J.J. Rathnasiri

Secretary - Ministry of Public Administration and Management

Hon. Susantha Punchinilame

Deputy Minister of Public Administration and Management

Mr. Sitendra Senaratne

Chairman - The National Film Corporation of Sri Lanka

Tele: +94-11-2580247
Fax:+94-11-2585526
Email: filmcorp@sltnet.lk

Mr. Nimal Abewardana

General Manager - The National Film Corporation of Sri Lanka

Tele: +94 -11-2585989
Fax:+94 -11-2585989
Email: gm@nfc.gov.lk

Objectives

 • ප්‍රේක්ෂකාගාර ප්‍රවර්ධනය .
 • සංස්ථා ආදායම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • උසස් නිර්මාණ සඳහා අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා ද’ම.
 • චිත්‍රාගාර කාර්මික සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සිනමා කර්මාන්තයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
 • නව තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දීම.
 • මානව සම්පත් සංවර්ධනය.
 • සිනමා අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • චිත්‍රපට සංරක්ෂණය කිරීම.
 • සාර්ථක නිර්මාණ / චිත‍්‍රපට ආනයනය සඳහා උනන්දු කරවීම.
 • ජාත්‍යන්තර සිනමාවට ප‍්‍රවිෂ්ට වීම.
 • චිත්‍රපට බෙදා හැරීම විධිමත් කිරීම.
 • නියාමනය විධිමත් කිරීම.
 • සිනමා ශිල්පීන්ගේ සුභසාධනය හා ඇගයීම ඉහළ නැංවීම.

 • நேயர்கள் ஊக்குவிப்பு
 • கூட்டுத்தாபனத்தின் வருமானத்தினை ஊக்குவித்தல்
 • உயர் தயாரிப்புக்களுக்காக வேண்டி அநுசரணை பங்களிப்பினை வழங்குதல்
 • திரைக்கூட தொழில்நுட்ப சேவைகளை விருத்தி செய்தல்
 • சினிமா தொழிலின் அடிப்படை வசதிகளை விருத்தி செய்தல்
 • புதிய தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தல்
 • மனிதவள அபிவிருத்தி
 • சினிமாக் கல்வியினை ஊக்குவித்தல்
 • திரைப்படங்களை பாதுகாத்தல்
 • வெற்றிகரமான படைப்புகள் ஃதிரைப்பட இறக்குமதிகளுக்காக வேண்டி உற்சாகப்படுத்தல்
 • சர்வதேச சினிமாவிற்குள் நுழைதல்
 • திரைப்பட விநியோகத்தினை முறையாக மேற்கொள்ளல்
 • ஒழுங்கமைப்புகளை முறையாக்குதல்
 • சினிமா கலைஞர்களின் நலன்புரி மற்றும் கௌரவிப்புகளை உயர்த்துதல்

 • Improve the infrastructure of film production

  Modernize and upgrade the cinema theaters to uplift the cinema industry

  Promote the development of film importation and distribution process to safeguard the cinema industry

  Modernize the studio facilities to provide better services.

  Create new spaces to promote cinematographic culture

Board of Directors

Name

Official Address

Mr. Sitendra Senaratna

Chairman,

National Film Corporation of Sri Lanka No.303,Bauddhaloka Mw, Colombo 07.

Mr. Ananda Bandara Disanayaka

Working Director,

National Film Corporation, 303, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

Dr. Ranga Kalansooriya

Director General of Government Information,

Department of Government Information,

No:163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo-05.

Ms. Anusha Gokula Fernando

Cultural Director ,

Department of Cultural Affair Sethsiripaya, Battaramulla.

Mr. Erananda Hettiarachchi

Director General,

Sri Lanka Broadcasting Corporation, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

Mrs. P.V.P.Dayarathna

No. 59/3, Heenati Kumbura, Thalangama North Battaramulla.

Dr. Keerthi Bandara Kotagama

Managing Director/CEO
Agri Group of Companies No. 205/1/1, D.R. Wijewardhena Mawatha, Colombo-10.

Mr. Bennett Rathnayaka

Film Director
No. 1028/2, Nagahamulla Road, Battaramulla.

Miss. Thiromi Sanoja Bibile

Film Actress
No. 170/19, Handala , Wattala

Ms. B.M.D.N.Balasuriya

Director- Department of Management Services
3rd Floor , Ministry of Finance , The Secretariat , Colombo-01

Copyrights @ National Film Corporation Of Sri Lanka - 2018

National Film Corporation of Sri Lanka,
303, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

Fax : +94 -112584623, +94 -112588773,
+94 -112585526

E-mail : filmcorp@sltnet.lk